ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่ www.jongstit.com บริหารงานโดย บริษัท จงสถิตย์ จำกัด โดยเราได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา การที่คุณใช้งาน หรือ เข้าไปดูข้อมูลบนเว็บไซต์ จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา เราจึงแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้บริการผ่าน www.jongstit.com

1. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดคำอธิบายสินค้า ให้มีความถูกต้องแต่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ถ้าพบว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในข้อมูลสินค้า เราจะพยายามแก้ไขข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุดแต่ www.jongstit.com หรือ เว็บไซต์บริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวจะมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือ การละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือ ยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกข้อมูลและส่วนประกอบบนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณได้ใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเนื้อหาที่อยู่ หรือ เผยแพร่บน www.jongstit.com เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่นๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท จงสถิตย์ จำกัด และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ บรรดาสิทธิดังกล่าวถูกสงวนไว้โดยบริษัท จงสถิตย์ จำกัดและผู้ให้อนุญาตของเรา คุณสามารถเก็บ สั่งพิมพ์ แสดงเนื้อหาที่จัดหาให้นี้ เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณ รวมถึงการคัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบน www.jongstit.com และการค้นหาบน Search Engine เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานโดยถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นในธุรกิจหรือกิจการพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

www.jongstit.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่สามารถให้การรับรอง หรือ ยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ คุณอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ ด้วยตัวคุณเอง เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนการใช้งานบนเว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของคุณเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น โดยมิได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

4.ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ไม่สามารถซื้อสินค้าผ่านทาง www.jongstit.com โดยลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้

5. กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังคุณจนกว่าเราจะได้รับเงินสด หรือ เงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนดชำระเงินซึ่งราคาของสินค้าและสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขาย โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้า หรือ ข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้ คุณไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปจำนำ หรือ ค้ำประกันด้วยประการใดๆ ในหนี้ใดๆ หากคุณได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่คุณจะต้องจ่ายให้เรา จะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที

6. การชำระเงิน

www.jongstit.com เป็นเว็บไซต์แสดงสินค้าเพื่อประกาศและสร้างความรู้จักกับเรา จึงไม่สามารถซื้อขายผ่านทาง www.jongstit.com โดยคุณไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือ การชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เรามีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หรือ ระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิ

7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

เรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือ ความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าบนเว็บไซต์ที่มีการลงรายละเอียดผิด ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก และเราได้รับชำระเงินจากคุณที่ถือว่าคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว เราจะทำการคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนราคาสินค้า

8. ความเสี่ยงภัย

คุณจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหาย หรือ สูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือ ในกรณีที่คุณไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่เรา หรือ ผู้ให้บริการของเราได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้า

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท จงสถิตย์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณ หรือ บุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือ ข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของ www.jongstit.com หรือ บุคคลที่สามใดๆหรือ ข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ หรือ ต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆ ก็ตาม ที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกัน หรือ การส่งต่อกัน หรือ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือ เป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ การหยุดชะงัก หรือ การสิ้นสุด เราขอสงวนสิทธิ์การไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณ บุคคลอื่น หรือ บริษัทใดๆ สำหรับความสูญเสียใดๆ หรือ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะทางตรง หรือ ทางอ้อมก็ตามจาก

  • จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใดๆ
  • การขายสินค้าให้คุณ หรือ การใช้งานสินค้านั้น หรือ การนำไปขายต่อโดยคุณ
  • ข้อชำรุดบกพร่องใดๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และ/ หรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขสินค้า หรือ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการใช้งานสินค้า ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร

10. นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

11. คำนิยาม

ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
" www.jongstit.com " " บริษัท" "เรา" "เว็บไซต์" หมายถึง www.jongstit.com ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
"ลูกค้า" "คุณ" หมายถึง ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้แพลตฟอร์ม ผู้เยี่ยมชม ผู้ซื้อสินค้าและบริการ www.jongstit.com
"แพลตฟอร์ม" หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บไซต์ และแบบมือถือของเว็บไซต์ ที่ดำเนินการและ/ หรือ เป็นเจ้าของโดย บริษัท จงสถิตย์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.jongstit.com
"สินค้า" หมายถึง สินค้าที่มีสำหรับแสดงบนแพลตฟอร์ม

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในอนาคต หากมีการการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ : บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
99 หมู่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 034-852-401 ถึง 5
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 062-718-2228
กรุณาตรวจสอบหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ

เราใช้คุกกี้นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าดูเว็บไซต์ต่อได้โดยกดยอมรับการใช้คุกกี้ สามารถดู นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

×