Fri, Mar 3, 2023 12:00 AM

เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร ระหว่างผ้าโพลีเอสเตอร์กับผ้าเส้นใยธรรมชาติ

อุตสาหกรรมสิ่งทอมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์และเศรษฐกิจโลก เช่น การผลิตผ้าเพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม, สิ่งทอภายในบ้าน, และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตสิ่งทอถือเป็นกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก

เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรระหว่างผ้าโพลีเอสเตอร์กับผ้าเส้นใยธรรมชาติ
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์และเศรษฐกิจโลก เช่น การผลิตผ้าเพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม, สิ่งทอภายในบ้าน, และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตสิ่งทอถือเป็นกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก เช่น พลังงาน, น้ำ, ดิน, สารเคมี, และวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ เช่น มลพิษทางน้ำ, มลพิษทางอากาศ, การเสื่อมคุณภาพของดินและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
ด้วยความต้องการในสิ่งทอที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบทความนี้จะทำการเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์ เปรียบเทียบกับผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ คือ ผ้าฝ้าย, ผ้าขนแกะ, และผ้าไหม รวมถึงแสดงให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในอุตสากรรมสิ่งทอ

การใช้ทรัพยากร
1. ผ้าโพลีเอสเตอร์
ผ้าโพลีเอสเตอร์ เป็นผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตมาจากโพลิเมอร์ที่เรียกว่า พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โดยผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้วยความยืดหยุ่นที่สูง, มีความทนทาน, ยับยาก, คืนตัวและคงรูปเดิมได้ดี, สีของผ้าที่ซีดจางยากทำให้ดูสดเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา และยังมีราคาที่
ถูกกว่าผ้าชนิดอื่น ๆ ทำให้ผ้าโพลีเอสเตอร์ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจเครื่องนุ่งห่ม, เครื่องนอน, ผ้าขนหนู, ตุ๊กตา, ของใช้ภายในบ้าน, และอุปกรณ์กลางแจ้ง

ผ้าโพลีเอสเตอร์ 1 กิโลกรัม ใช้ทรัพกรอะไรบ้าง

การใช้ทรัพยากรของผ้าโพลีเอสเตอร์
  1.1 พลังงาน : กระบวนการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์จำนวน 1 กิโลกรัม จะใช้พลังงานประมาณ 217 เมกะจูล โดยพลังงานจำนวนนี้เป็นพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่กระบวนการผลิตเส้นด้าย จนไปถึงกระบวนการผลิตออกมาเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์
  1.2 ปิโตรเลียม : ผ้าโพลีเอสเตอร์ผลิตจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม โดยการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์จำนวน 1 กิโลกรัม จะใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบประมาณ 1.53 กิโลกรัม โดยน้ำมันจำนวนนี้จะผ่านกระบวนการและแปรเปลี่ยนเป็นโพลิเมอร์เพื่อนำไปฉีดเป็นเส้นด้ายและผลิตเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ในที่สุด
  1.3 น้ำ : กระบวนการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์จำนวน 1 กิโลกรัม จะใช้ทรัพยากรน้ำประมาณ 62 ลิตร โดยใช้ในกระบวนการซักล้าง, การย้อม, และการตกแต่งสำเร็จ
  1.4 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : กระบวนการผลิตผ้าโพลีเอสเตอร์จำนวน 1 กิโลกรัม จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 21 กิโลกรัม

2. ผ้าฝ้าย
ผ้าฝ้าย เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้มาจากปุยฝ้าย หรือเส้นใยจากเมล็ดของต้นฝ้าย โดยเส้นใยชนิดนี้สามารถนำไปผลิตเป็นสิ่งทอที่หลากหลาย เช่น เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าปูที่นอน, ผ้าขนหนู เป็นต้น ผ้าฝ้ายมีจุดเด่นในเรื่องของความนุ่ม, ระบายอากาศได้ดี, ดูดซับความชื้นได้ดี, ย้อมสีติดง่าย, และสามารถนำไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่น ๆ เพื่อช่วยสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าสิ่งทอ

ผ้าฝ้าย 1 กิโลกรัม ใช้พลังงานอะไรบ้าง

การใช้ทรัพยากรของผ้าฝ้าย
   2.1 พลังงาน : กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายจำนวน 1 กิโลกรัม จะใช้พลังงานประมาณ 147 เมกะจูล โดยเป็นพลังงานที่ใช้ในการปลูกต้นฝ้าย, การผลิตเส้นใยฝ้าย, และการผลิตผ้าฝ้าย
   2.2 ดิน : การผลิตฝ้ายจำนวน 1 กิโลกรัม ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 19.7 ตารางเมตรสำหรับปลูกต้นฝ้าย 
   2.3 น้ำ : น้ำมากกว่า 22,000 ลิตรจะถูกใช้สำหรับการผลิตฝ้ายจำนวน 1 กิโลกรัม ซึ่งเทียบได้กับเสื้อเชิ๊ตจำนวน 1 ตัว 
   2.4 ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง : กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายจำนวน 1 กิโลกรัมจะต้องใช้ปุ๋ยประมาณ 457 กรัม และยาฆ่าแมลงประมาณ 16 กรัมในการปลูกและป้องกันต้นฝ้ายจากศัตรูพืช โดยการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงอาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมคุณภาพของดิน, การปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำ, และเป็นอันตรายต่อเกษตรกรหรือคนงานที่สัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้
   2.5 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ : กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายจำนวน 1 กิโลกรัมจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรกาศประมาณ 27 กิโลกรัม 

3. ผ้าไหม
ผ้าไหม เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้มาจากเส้นใยจากรังของหนอนไหม โดยเส้นใยไหมจะถูกเก็บรวบรวมจากรังของหนอนไหมและผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นเส้นด้ายเพื่อใช้ในงานสิ่งทอต่อไป โดยเส้นใยไหมมีจุดเด่นในเรื่องของความนุ่ม, แข็งแรงทนทาน, มีความมันวาว, มีสัมผัสที่หรูหรา, น้ำหนักเบา, และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้เส้นใยไหมเป็นวัตถุดิบยอดนิยมในการนำไปผลิตเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม เช่น เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องนอน, และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ผ้าไหม 1 กิโลกรัม ใช้พลังงานอะไร และเท่าไหร่บ้าง

การใช้ทรัพยากรของผ้าไหม
   3.1 พลังงาน : กระบวนการผลิตผ้าไหมจำนวน 1 กิโลกรัม จะใช้พลังงานประมาณ 1,843 เมกะจูล โดยกระบวนการผลิตผ้าไหมจะใช้พลังงานมากกว่าผ้าชนิดอื่น โดยเฉพาะการใช้พลังงานในการทำความอบอุ่นให้กับหนอนไหมในช่วงวัยต่าง ๆ รวมไปถึงกระบวนการการสาวไหม, การลอกกาวไหม, และการตีเกลียวเส้นใยไหม
   3.2 น้ำ : กระบวนการผลิตผ้าไหมจำนวน 1 กิโลกรัม จะใช้ทรัพยากรน้ำประมาณ 1,000 ลิตร โดยใช้ในการปลูกต้นมัลเบอร์รี่, การเลี้ยงหนอนไหม, การต้มรังไหม, การลอกกาวไหม, การย้อมสี, และการตกแต่งเส้นใย
   3.3 ดิน : การผลิตผ้าไหมจำนวน 1 กิโลกรัม จะต้องใช้ใบหม่อนประมาณ 200 กิโลกรัมเพื่อเป็นอาหารของหนอนไหม ซึ่งจะต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกต้นหม่อนประมาณ 80 ตารางเมตร
   3.4 ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง : การผลิตผ้าไหมจำนวน 1 กิโลกรัม จะต้องใช้ยาฆ่าแมลงประมาณ 0.04 กิโลกรัม และ ปุ๋ยประมาณ 3 กิโลกรัม เพื่อปลูกและป้องกันต้นหม่อนจากศัตรูพืช 
   3.5 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ : กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายจำนวน 1 กิโลกรัมจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรกาศประมาณ 25 กิโลกรัม 

4. ผ้าขนแกะ
ผ้าขนแกะ เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากขนของแกะ โดยเส้นใยชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นใยที่ใช้กันในธุรกิจสิ่งทอมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอภายในบ้าน โดยผ้าขนแกะจะมีจุดเด่นในเรื่องของความนุ่ม, ความทนทาน, และสามารถให้ความอบอุ่นได้ดี ทำให้ผ้าขนแกะได้รับความนิยมในการนำไปผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอภายในบ้าน เช่น เสื้อสูท, แจ็คเก็ต, เสื้อโค้ท, ผ้าห่ม, และพรม

ผ้าขนแกะ 1 กิโลกลัม ใช้พลังงานอะไร และเท่าไหร่บ้าง

ใช้ทรัพยากรของผ้าขนแกะ
   4.1 พลังงาน : กระบวนการผลิตผ้าขนแกะจำนวน 1 กิโลกรัม จะใช้พลังงานประมาณ 155 เมกะจูล โดยจะใช้ไปในขั้นตอนของการเลี้ยงดูแกะ, การตัดขนแกะ, และการเตรียมเส้นใยจนไปถึงการผลิตเป็นผ้าขนแกะ
   4.2 น้ำ : ค่าเฉลี่ยปริมาณของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตผ้าขนแกะอยู่ที่ประมาณ 170,000 ลิตรต่อผ้าขนแกะ 1 กิโลกรัม กระบวนการผลิตผ้าขนแกะมีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก โดยจะใช้ไปในขั้นตอนการเลี้ยงดูแกะ, การล้างขนแกะดิบจนกว่าจะสะอาดเพื่อให้สามารถนำไปใช้ต่อในกระบวนการผลิตได้
   4.3 ดิน : ค่าเฉลี่ยของแกะ 1 ตัว สามารถผลิตขนแกะได้ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อ 1 ปี ดังนั้น การผลิตขนแกะจำนวน 1 กิโลกรัม จะต้องใช้พื้นที่อย่างน้อยประมาณ 4,000 ตารางเมตร เพื่อทำเป็นทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงแกะ 1 ตัว การบุกเบิกพื้นที่สำหรับสร้างฟาร์มแกะ ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลีย การบุกเบิกพื้นที่เพื่อทำฟาร์มแกะเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ป่าลดลง, ประชากรสัตว์ท้องถิ่นถูกแย่งถิ่นที่อยู่อาศัยและมีจำนวนประชากรลดลง, และทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ
    4.4 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ : การผลิตผ้าขนแกะจำนวน 1 กิโลกรัม จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 46 กิโลกรัม

ข้อสรุป

สรุปการใช้ทรัพยากรในการผลิตผ้า 1 กิโลกรัม

จากตาราง จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตผ้าแต่ละชนิดจะมีการใช้ทรัพยากร และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยต่างกันไป โดยผ้าโพลีเอสเตอร์ที่แม้ว่าจะใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบ แต่ก็มีอัตราการใช้ทรัพยากรชนิดอื่นๆ น้อยมากเมื่อเทียบกับผ้าที่ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติ แต่เมื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ จะพบว่ามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก 
ตัวอย่างเช่น ผ้าไหมที่ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตถึง 1,843 เมกะจูล หรือผ้าฝ้ายและผ้าขนแกะที่ใช้น้ำในกระบวนการผลิตมากถึง 22,000 ลิตร และ 170,000 ลิตร
รวมไปถึงการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ ก็อาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมคุณภาพของดิน, สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ไหลปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ, การตัดไม้ทำลายป่าและการถูกแย่งถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ท้องถิ่น, และอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องเลือกใช้ผ้าหรือสิ่งทอที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยมากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร และลดการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

Ref.
https://oecotextiles.blog/2009/06/16/what-is-the-energy-profile-of-the-textile-industry/
https://blogs.nicholas.duke.edu/citizenscientist/the-fabric-for-our-lives/
https://www.researchgate.net/figure/Performance-of-1-kg-of-cotton-and-polyester-fabrics-over-a-period-of-two-years-59_tbl3_262946333
https://www.puresilkduvet.com/Help/Info/Silk-Production#:~:text=Around%20500%20silkworms%20or%2080,1%20kg%20of%20raw%20silk.
https://www.woolfacts.com/is-wool-sustainable/water-use/#:~:text=It%20takes%20a%20whopping%20170%2C000,litres%20of%20water%20per%20kilogram.
https://blog.aghires.com/sheep-facts/
https://www.hobbyfarms.com/5-questions-to-ask-before-keeping-sheep-3/#:~:text=A%20general%20rule%20of%20thumb,may%20not%20support%20even%20one.
https://www.researchgate.net/figure/Mass-and-energy-flow-in-silk-production-Mass-values-and-contribution-to-energy-demand_fig2_263238924
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/254/19/192008/pdf


เราใช้คุกกี้นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าดูเว็บไซต์ต่อได้โดยกดยอมรับการใช้คุกกี้ สามารถดู นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

×